اخبار متحرک افقی - ستاد بازسازی عتبات عالیات http://fa.atabat.org/ fa تشنه بودم دشمنت فهمید و سقا را گرفت **** کودکی ساحل نشین بودم که دریا را گرفت http://fa.atabat.org/view/5534/تشنه-بودم-دشمنت-فهمید-و-سقا-را-گرفت-کودکی-ساحل-نشین-بودم-که-دریا-را-گرفت 2018-10-14 07:44:00 0 20 http://fa.atabat.org/media/image/shah%20hazrat%20roghiye.jpg راهنمای تصویری نحوه مشارکت در پشتیبانی از راهپیمایی اربعین حسینی از طریق کد #1040*780*- ویژه ستادهای استانی http://fa.atabat.org/view/5003/راهنمای-تصویری-نحوه-مشارکت-در-پشتیبانی-از-راهپیمایی-اربعین-حسینی-از-طریق-کد-1040-780-ویژه-ستادهای-استانی 2017-10-09 10:47:00 0 20 http://fa.atabat.org/media/image/rahnama-ostani-780-1040-k.jpg راهنمای تصویری نحوه مشارکت در پشتیبانی از راهپیمایی اربعین حسینی از طریق کد #1040*780* http://fa.atabat.org/view/5002/راهنمای-تصویری-نحوه-مشارکت-در-پشتیبانی-از-راهپیمایی-اربعین-حسینی-از-طریق-کد-1040-780- 2017-10-09 10:42:00 0 20 http://fa.atabat.org/media/image/rahnama-koli-780-1040-k.jpg راهنمای تصویری نحوه مشارکت در بازسازی و توسعه اعتاب مقدسه از طریق کد #110*780*- ویژه ستادهای استانی http://fa.atabat.org/view/5001/راهنمای-تصویری-نحوه-مشارکت-در-بازسازی-و-توسعه-اعتاب-مقدسه-از-طریق-کد-110-780-ویژه-ستادهای-استانی 2017-10-09 10:38:00 0 20 http://fa.atabat.org/media/image/rahnama-ostani-780-110-k.jpg راهنمای تصویری نحوه مشارکت در بازسازی و توسعه اعتاب مقدسه از طریق کد #110*780* http://fa.atabat.org/view/5000/راهنمای-تصویری-نحوه-مشارکت-در-بازسازی-و-توسعه-اعتاب-مقدسه-از-طریق-کد-110-780- 2017-10-09 09:47:00 0 20 http://fa.atabat.org/media/image/rahnama-koli-780-110-k.jpg اهدای نذورات و کمکها برای مشارکت در برپایی راهپیمایی اربعین حسینی از طریق شماره گیری #1040*780* میسر شد. http://fa.atabat.org/view/4987/اهدای-نذورات-و-کمکها-برای-مشارکت-در-برپایی-راهپیمایی-اربعین-حسینی-از-طریق-شماره-گیری-1040-780-میسر-شد- 2017-10-02 08:03:00 0 20 اهدای نذورات و کمکها برای مشارکت در بازسازی و توسعه عتبات عالیات از طریق شماره گیری #110*780* میسر شد. http://fa.atabat.org/view/4986/اهدای-نذورات-و-کمکها-برای-مشارکت-در-بازسازی-و-توسعه-عتبات-عالیات-از-طریق-شماره-گیری-110-780-میسر-شد- 2017-10-02 07:56:00 0 20 اختصاص شماره حساب 1040 بانک ملی قابل پرداخت در شعب سراسر کشور برای ارائه کمک‌های مردمی به راهپیمایی اربعین http://fa.atabat.org/view/3876/اختصاص-شماره-حساب-1040-بانک-ملی-قابل-پرداخت-در-شعب-سراسر-کشور-برای-ارائه-کمک‌های-مردمی-به-راهپیمایی-اربعین- 2015-10-11 05:42:00 رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گفت: شماره حساب 1040 بانک ملی قابل پرداخت در شعب سراسر کشور برای ارائه کمک‌های مردمی به کنگره عظیم راهپیمایی اربعین 94 اختصاص یافته است 0 20 شماره حساب ۱۱۰ بانک دی آماده دریافت هدایا و نذورات شماست http://fa.atabat.org/view/3447/شماره-حساب-۱۱۰-بانک-دی-آماده-دریافت-هدایا-و-نذورات-شماست 2014-12-07 08:10:00 0 20 شماره حساب 110 بانک سپه آماده دریافت هدایا و نذورات شماست http://fa.atabat.org/view/3399/شماره-حساب-110-بانک-سپه-آماده-دریافت-هدایا-و-نذورات-شماست 2014-11-01 05:33:00 0 20